Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku to jeden z najważniejszych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to kompleksowy plan, który skupia się na przekształceniu europejskiej gospodarki i przestrzeni społecznej, dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Pakiet Unii Europejskiej koncentruje się na takich obszarach jak: dekarbonizacja sektora energetycznego, promowanie zrównoważonego rolnictwa, promowanie zasad gospodarki w obiegu zamkniętym, ochrona różnorodności biologicznej, a także przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i właściwa gospodarka odpadami.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 17 globalnych celów w ramach agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powyższe cele obejmują szerokie zakres spraw społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w tym między innymi eliminację ubóstwa, promowanie wysokiej jakości edukacji, osiągnięcie równości płci, zapewnienie czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz walkę ze zmianami klimatu. Cele te są główną częścią planu zarówno dla krajów, jak i organizacji i osób, które będą działać na rzecz bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata. 

NEW TECH LAB jest firmą, która może się przyczynić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i obniżenia śladu węglowego poprzez właściwe praktyki w obszarze zużycia energii, przejścia na odnawialne źródła energii i wdrażanie energooszczędnych technologii. Ponadto może zachęcać swoich pracowników, klientów i interesariuszy do stosowania zrównoważonych praktyk i podnoszenia świadomości na temat znaczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowo NEW TECH LAB może opracowywać kolejne innowacyjne rozwiązania i technologie, które przyczyniają się do ogólnego celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Tego typu działania mogą obejmować tworzenie zrównoważonych systemów energetycznych, promowanie efektywności energetycznej w różnych branżach lub opracowywanie technologii, które pomagają monitorować i ograniczać emisje. Koncentrując się na tych wysiłkach, NEW TECH LAB może aktywnie przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i pracy na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Skip to content